Images

Kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến cho sinh viên tháng 5,6/2022

Kế hoạch tổ chức đánh giá chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến cho sinh viên tháng 5,6/2022

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

1 2