Images

Chức năng nhiệm vụ

Giới thiệu chung

Trung tâm Công nghệ thông tin tiền thân là Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học được thành lập theo quyết định số 340/QĐ-TCHC ngày 15 tháng 04 năm 2005 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội nay là Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội và được đổi tên theo Quyết định số 1367/QĐ-ĐHCN ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội.

I. Vị trí và chức năng

Trung tâm Công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là “Trung tâm”) là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Nhà trường”), có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và tài khoản riêng để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch chuyển đổi số; quản lý hoạt động nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT); quản lý hạ tầng mạng và internet, đảm bảo an toàn thông tin mạng trong Nhà trường; đào tạo, bồi dưỡng về CNTT theo phân cấp; nghiên cứu, đề xuất, thực hiện các dự án, dịch vụ liên quan đến CNTT; thực hiện các chức năng khác theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà trường.

Tên giao dịch tiếng Anh là: Information Technology Center (ITC)

Văn phòng Trung tâm đặt tại: Cơ sở 1, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Số 298 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

II. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

a) Thực hiện nhiệm vụ thường trực, tham mưu và giúp việc cho Hiệu trưởng nhà trường xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, các chương trình, kế hoạch về ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong Nhà trường.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng các quy định, tiêu chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật trong ứng dụng CNTT và chuyển đổi số.

c) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng nhà trường tổ chức thẩm định về chuyên môn các dự án ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong Nhà trường.

d) Quản lý, phát triển và vận hành các hệ thống thông tin, phần mềm, các cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý, nghiên cứu, giảng dạy và học tập trong Nhà trường.

đ) Quản lý học liệu điện tử.

2. Quản lý hạ tầng mạng và internet, sửa chữa bảo trì thiết bị tin học

a) Quản lý, vận hành hạ tầng kỹ thuật trung tâm dữ liệu, hệ thống mạng máy tính, hệ thống camera, tổng đài điện thoại nội bộ của Nhà trường.

b) Quản lý, bảo trì các phòng kỹ thuật phục vụ sản xuất học liệu điện tử, phòng máy tính dùng chung phục vụ hoạt động dạy học cho các đơn vị đào tạo, phục vụ tự học của người học.

c) Thực hiện công tác bảo trì các phòng máy tính của các đơn vị (trừ khoa CNTT, khoa Điện tử). Tổ chức sửa chữa, bảo trì máy tính, máy chiếu, máy in và các thiết bị tin học khác của khối hành chính, hội trường, giảng đường.

d) Quản lý, cung cấp dịch vụ kết nối internet cho viên chức và người học.

3. Đảm bảo an toàn thông tin

a) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, trình Hiệu trưởng nhà trường ban hành các văn bản để đảm bảo an toàn thông tin trong Nhà trường.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị xây dựng, trình Hiệu trưởng nhà trường phê duyệt chiến lược, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hằng năm; chương trình, đề án, dự án về đảm bảo an toàn thông tin, tổ chức thực hiện khi được phê duyệt theo phân công của Hiệu trưởng nhà trường.

c) Xây dựng và tổ chức vận hành các hệ thống đảm bảo an toàn thông tin được giao. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy trình đảm bảo an toàn thông tin trong Nhà trường.

4. Đào tạo, bồi dưỡng về CNTT

a) Tổ chức quản lý, đào tạo, đánh giá chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT cho sinh viên học các ngành/chương trình đào tạo của Nhà trường yêu cầu chuẩn đầu ra kỹ năng sử dụng CNTT.

b) Phối hợp với các đơn vị thực hiện các chương trình tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng ICT cho viên chức và người lao động của Nhà trường.

c) Triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng CNTT khác đáp ứng nhu cầu của người học.

d) Tổ chức thi, cấp chứng chỉ về CNTT theo quy định của pháp luật và của Nhà trường.

5. Tổ chức thực hiện các dịch vụ về CNTT

Thực hiện các hợp đồng đào tạo, chuyển giao công nghệ, dịch vụ phần mềm cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác

a) Quản lý, đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức thuộc Trung tâm quản lý;

b) Quản lý và sử dụng có hiệu quả các tài sản được Nhà trường giao (bao gồm cả tài sản hữu hình và tài sản thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, khoa học công nghệ, phần mềm, dữ liệu, thông tin,…) theo quy định của pháp luật và Nhà trường;

c) Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng của Trung tâm phù hợp hệ thống đảm bảo chất lượng chung của Nhà trường;

d) Tham gia các hoạt động truyền thông, đề xuất xây dựng, quảng bá thương hiệu và văn hóa Đại học Công nghiệp Hà Nội;

e) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị;

f) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng nhà trường.

III. Những thành tích nổi bật

- Tập thể cán bộ giáo viên của Trung tâm có tinh thần trách nhiệm cao, năng lực chuyên môn vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

- Nhiều năm liền đạt danh hiệu đơn vị lao động xuất sắc và vinh dự nhận nhiều bằng khen, giấy khen của cấp trên: 02 bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương cho tập thể; 02 chiến sĩ thi đua, 03 bằng khen cấp bộ dành cho cá nhân và nhiều giấy khen dành cho chi bộ, công đoàn, đoàn thành niên và cá nhân.