Mã SV Môn học Số CC Số vào sổ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Kỳ kiểm tra Xếp loại Quyết định