Chương trình đào tạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

1. Quy định về chuẩn đầu ra KNSD CNTT: tải về tại đây

2. Chương trình đào tạo KNSD CNTT: tải về tại đây

3. Đề cương chi tiết các học phần KNSD CNTT

3.1: Học phần IC5001: tải về tại đây

3.2: Học phần IC5002: tải về tại đây

3.3: Học phần IC6001: tải về tại đây

3.4: Học phần IC6002: tải về tại đây

3.5: Học phần IC6003: tải về tại đây

3.6: Học phần IC6004: tải về tại đây

3.7: Học phần IC6005: tải về tại đây

3.8: Học phần IC6006: tải về tại đây

3.9: Học phần IC6007: tải về tại đây

3.10: Học phần 210301: tải về tại đây

3.11: Học phần 210302: tải về tại đây

3.12: Học phần 210306: tải về tại đây

3.13: Học phần 210311: tải về tại đây

4. Hướng dẫn đăng ký học tập: tải về tại đây