Chương trình đào tạo Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin

1. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản:

Bao gồm 06 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

đ) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

e) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

2. Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.

Bao gồm 09 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao

b) Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao

c) Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao

d) Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

đ) Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều

e) Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh

g) Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử

h) Mô đun kỹ năng 14 (Mã IU14): An toàn, bảo mật thông tin

i) Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án