Images

Hướng dẫn sử dụng Faronics Insight

Hướng dẫn sử dụng Faronics Insight

Hướng dẫn sử dung Microsoft OneDrive

Hướng dẫn sử dung Microsoft OneDrive

Hướng dẫn sử dụng Office 365

Hướng dẫn sử dụng Office 365

Sổ tay vận hành hệ thống đào tạo - dành cho sinh viên

Sổ tay vận hành hệ thống đào tạo - dành cho sinh viên

Sổ tay vận hành hệ thống đào tạo - dành cho giáo viên

Sổ tay vận hành hệ thống đào tạo - dành cho giáo viên

Hướng dẫn sử dụng Email trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

Hướng dẫn sử dụng hộp thư điện tử trường Đại học Công nghiệp Hà Nội (HaUI)

Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams dành cho giáo viên và sinh viên

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng Microsoft Teams dành cho giáo viên và sinh viên

Hướng dẫn sử dụng nhanh Microsoft Teams

Hướng dẫn nhanh Microsoft Teams

1 2