Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Khoản thu Mức thu Lần thu
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Lịch học Giáo viên
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Ngày bắt đầu Ngày kết thúc Tỷ lệ Điểm TB Online Online Điểm KT Số tiết vắng Đánh giá
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Môn thi Thời gian Địa điểm Số máy Ngày thi Kỳ thi
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Kỳ thi Môn học Điểm Xếp loại
Mã SV Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Kỳ thi Môn học Lý thuyết Thực hành Xếp loại
Mã SV Môn học Số CC Số vào sổ Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh Ngày thi Xếp loại Quyết định số