Images

Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức

* Ban lãnh đạo:

Giám đốc: TS. Phan Đăng Hưng

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 248); Email:phanhung@haui.edu.vn

Phó Giám đốc: ThS. Phạm Thành Công.

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 250); Email:thanhcong@haui.edu.vn

Phó Giám đốc: TS. Lê Trường Giang

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 7262); Email:letruonggiang@haui.edu.vn

* Các tổ/bộ môn trực thuộc:

Bộ môn Tin học ứng dụng:

Trưởng bộ môn: ThS. Đỗ Hữu Công

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 814); Email: anhcongit@haui.edu.vn

Tổ Quản trị ứng dụng:

Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Văn Tùng

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 7262); Email: tungnv@haui.edu.vn

Tổ Quản trị mạng:

Tổ trưởng: ThS. Bùi Việt Hải.

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 250); Email: viethai@haui.edu.vn

Tổ Đảm bảo An toàn thông tin

Tổ trưởng: ThS. Vũ Thanh Đức

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 234); Email: ducvt@haui.edu.vn

Tổ Hành chính:

Tổ trưởng: ThS. Nguyễn Thị Thùy Hương.

Điện thoại: 0243.765.5121 (máy lẻ: 244); Email: thuyhuong@haui.edu.vn