Thông báo Lịch học trực tuyến từ ngày 23/03/2020

Thực hiện thông báo số 45/TB-ĐHCN ngày 20/03/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường,Trung tâm CNTT tiếp tục triển khai việc giảng dạy, học tập các lớp kỹ năng sử dụng CNTT theo hình thức đào tạo trực tuyến.

Xem thêm

V/v Tạm dừng hoạt động giảng dạy trên lớp đối với các học phần Kỹ năng sử dụng CNTT trong thời gian từ 06/02/2020 đến 16/02/2020

Thực hiện thông báo số 16/TB-ĐHCN ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tăng cường triển khai đào tạo trực tuyến trong thời gian từ 06/02/2020 đến 16/02/2020, các học phần Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đã triển khai đào tạo theo hình thức kết hợp trên lớp và trực tuyến, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tới giáo viên giảng dạy và sinh viên các lớp học phần Kỹ năng sử dụng CNTT như sau:

Xem thêm

Kế hoạch thi Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin - Tháng 01,02,03,04,05/2019

Địa điểm đăng ký, nộp kinh phí dự thi: Văn Phòng Trung tâm Công nghệ thông tin, Tầng 4 A7, Khu A, Đại học Công nghiệp Hà Nội

Xem thêm