V/v Tạm dừng hoạt động giảng dạy trên lớp đối với các học phần Kỹ năng sử dụng CNTT trong thời gian từ 06/02/2020 đến 16/02/2020

Thực hiện thông báo số 16/TB-ĐHCN ngày 06/02/2020 của Hiệu trưởng Nhà trường về việc tăng cường triển khai đào tạo trực tuyến trong thời gian từ 06/02/2020 đến 16/02/2020, các học phần Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin đã triển khai đào tạo theo hình thức kết hợp trên lớp và trực tuyến, Trung tâm Công nghệ thông tin thông báo tới giáo viên giảng dạy và sinh viên các lớp học phần Kỹ năng sử dụng CNTT như sau:

1./ Trong thời gian từ 6/2/2020 đến 16/2/2020 tạm dừng các hoạt động giảng dạy trên lớp đối với các học phần Kỹ năng sử dụng Công nghệ thông tin gồm: Tin học 1 (IC5001); Xử lý văn bản nâng cao và sử dụng trình chiếu nâng cao (IC6002); Xử lý văn bản nâng cao, sử dụng bảng tính nâng cao và sử dụng trình chiếu nâng cao (IC6003); Thiết kế đồ họa hai chiều (IC6004).

2./ Giáo viên và sinh viên tiếp tục thực hiện các hoạt động giảng dạy và học tập trực tuyến.