Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin