Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 14-10-2018

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch thi chứng chỉ Ứng dụng CNTT ngày 14-10-2018