Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến cho sinh viên Đại học khóa 13-14-15, Cao đẳng khóa 22 và sinh viên các khóa trước

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến

Kế hoạch tổ chức đánh giá năng lực chuẩn đầu ra KNSD CNTT theo phương thức trực tuyến