Kế hoạch giảng dạy của Trung tâm Công nghệ thông tin từ ngày 06/04/2020 đến ngày 19/04/2020.

Chi tiết tại file đính kèm: tải về tại đây.