Xử lý văn bản nâng cao

Mô đun kỹ năng 07 (Mã IU07): Xử lý văn bản nâng cao

- Hướng dẫn một số kỹ thuật có liên quan đến việc soạn thảo báo cáo khoa học

- Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo khoa học theo mẫu nhất định.

- Hướng dẫn một số kỹ thuật có liên quan đến việc soạn thảo báo cáo khoa học

- Hướng dẫn sinh viên hoàn thiện báo cáo khoa học theo mẫu nhất định.

- Hiểu được khái niệm trường và biểu mẫu, mục đích sử dụng trong văn bản

- Hướng dẫn cách thiết kế Form, tính toán trên Form, bảo vệ nội dung Form

- Hiểu được khái niệm trộn văn bản, mục đích sử dụng trong thực tế.

- Kỹ thuật tạo trộn văn bản, trộn phong bì và tạo nhãn