Thiết kế đồ họa hai chiều

Mô đun kỹ năng 11 (Mã IU11): Thiết kế đồ họa hai chiều

- Nắm được giao diện của phần mềm AutoCAD2007; Hiểu hệ tọa độ và các phương thức truy bắt điểm đặc biệt; Biết cách thiết lập bản vẽ cơ bản.

- Thao tác các lệnh vẽ như: Line; Circle; Arc; Ellipse; Vận dụng khái niệm về hệ tọa độ và phương thức truy bắt điểm đặc biệt để vẽ

các đối tượng trên.

- Thao tác các lệnh vẽ như: Rectangle; Polygon; Polyline; Spline; Vận dụng khái niệm về hệ tọa độ và phương thức truy bắt điểm đặc biệt cũng như các lệnh vẽ để vẽ các đối tượng trên.

- Hiểu và thao tác các lệnh như: Erase; Oops, Undo, Redo; Kết hợp và sử dụng linh hoạt các lệnh trên trong từng trường hợp cụ thể.

- Hiểu và thao tác các lệnh như: Copy; Move; Mirror; Array; Offset; Kết hợp và vận dụng linh hoạt giữa các lệnh trên trong từng trường hợp cụ thể.

- Hiểu và thao tác các lệnh như: Trim; Extend; Break; Lengthen; Chamfer; Fillet; Kết hợp và vận dụng linh hoạt giữa các lệnh trên trong từng trường hợp cụ thể.

- Trình tự tạo lớp và quản lý bản vẽ theo lớp; Trình tự thay đổi loại đường nét và màu.

- Trình tự tạo biên giới cho vùng gạch mặt cắt; Trình tự định dạng ký hiệu vật liệu.

- Cách thức ghi văn bản và kích thước lên bản vẽ; Nắm được tiêu chuẩn về kiểu chữ và kích thước trong bản vẽ kỹ thuật.

- Trình tự tạo khối và lưu khối; Trình tự phân rã khối