Sử dụng trình chiếu nâng cao

Mô đun kỹ năng 09 (Mã IU09): Sử dụng trình chiếu nâng cao

- Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu

- Hiểu về người nghe, vị trí diễn giả, ánh sáng, trang thiết bị trình chiếu

- Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả

- Xây dựng dàn bài, dự kiến các điểm nhấn mạnh, các hiệu ứng sẽ sử dụng.

- Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh

- Xử lý các đối tượng đồ họa

- Sử dụng đồ thị, sơ đồ

- Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn phim, hoạt hình

- Liên kết, nhúng các đối tượng bên ngoài vào trình chiếu

- Nhập các đối tượng vào trang trình chiếu và xuất trang trình chiếu.

- Tìm hiểu các quy trình trong việc giám sát dự án

- Chuẩn bị và kết xuất thông tin.