Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

Mô đun kỹ năng 15 (Mã IU15): Sử dụng phần mềm kế hoạch dự án

- Hiểu khái niệm dự án, quản lý dự án; Biết các công việc chính của việc quản lý dự án như lập kế hoạch, quản lý tiến độ, quản lý chi phí, quản lý nhân lực, quản lý truyền thông

- Tìm hiểu phần mềm quản lý dự án; Biết một số phần mềm quản lý dự án như Ants Project Management, Microsoft Project; Biết chức năng của phần mềm quản lý dự án được dùng; Biết các công cụ dùng trong một phần mềm quản lý dự án như sơ đồ Gantt, sơ đồ mạng (Network Diagram), cấu trúc phân rã công việc (WBS)

- Tìm hiểu về tác vụ, tác vụ con, milestone; Tìm hiều về mối quan hệ giữa các tác vụ và lịch dự án; Tìm hiểu, thực hành về các ràng buộc giữa các tác vụ.

- Tìm hiểu khái niệm về nguồn lực, chi phí trong dự án;Tìm hiểu quan hệ giữa các nguồn lực và việc phân bổ nguồn lực; Thực hành phân bổ nguồn lực, chi phí.

- Tìm hiểu các quy trình trong việc giám sát dự án; Chuẩn bị và kết xuất thông tin.