Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Mô đun kỹ năng 10 (Mã IU10): Sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu

- Tìm hiểu tổng quan về CSDL; Các thành phần và tính năng của hệ QTCSDL; Tìm hiểu khái niệm, các chức năng và một số phần mềm hệ QT CSDL

- Các khái niệm cơ bản mô hình CSDL quan hệ; Chuyển từ mô hình liên kết sang mô hình quan hệ; Các phép toán đại số trên quan hệ

- Tìm hiểu các hiểu biết cơ bản về cấu trúc bảng và quan hệ giữa các bảng; Hướng dẫn tạo quan hệ giữa các bảng; Thành thạo trong các thao tác tạo mới, sửa, xóa bảng

- Khái niệm câu lệnh truy vấn; Hướng dẫn sử dụng lệnh truy vấn SQL đơn giản

- Thành thạo câu lệnh select khi thao tác trên bảng.

- Tìm hiểu các mệnh đề Order by Group by, in,….; Hướng dẫn sử dụng lệnh truy vấn SQL nâng cao; Thành thạo câu lênh select nâng cao khi thao tác trên bảng

- Tìm hiểu tổng quan về biểu mẫu; Tìm hiểu các điều khiển của biểu mẫu; Thành thạo các thao tác khi thiết kế biểu mẫu

- Tìm hiểu tổng quan về báo cáo; Biết cách thiết kế báo cáo

- Tìm hiểu tổng quan về dữ liệu ngoài; Cách làm việc với nhóm lệnh Macro