Sử dụng bảng tính nâng cao

Mô đun kỹ năng 08 (Mã IU08): Sử dụng bảng tính nâng cao

- Biết cách thiết lập các thông số về môi trường làm việc hợp lý.

- Sử dụng các Template để nâng cao hiệu quả và chất lượng bảng tính

- Biết các bảo mật dữ liệu

- Thành thạo các thao tác định dạng, biên tập trên ô, vùng ô, bảng tính

- Hiểu ý nghĩa và cách dùng các Hàm toán học, thống kê, thời gian, tài chính, văn bản, cơ sở dữ liệu thông dụng, nâng cao trong Excel; Thành thạo việc xây dưng các công thức để thực hiện các tính toán, lựa chọn thống kê.

- Thành thạo việc xây dựng các biểu đồ với các lựa chọn hợp lý cho yêu câu công việc; Biết cách liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ bên ngoài; Thành thạo việc phân tích dữ liệu theo các tiêu chí khác nhau

- Thành thạo việc sắp xếp và lọc dữ liệu; Kiểm tra tính hợp thức của dữ liệu; Biết cách sử dụng các tính năng của ghi chú,nhận xét,...

- Lần vết thay đổi nội dung trong bảng tính