Kỹ năng Sử dụng CNTT Cơ bản

Bao gồm 06 mô đun sau:

a) Mô đun kỹ năng 01 (Mã IU01): Hiểu biết về CNTT cơ bản

- Hiểu các khái niệm cơ bản về ICT ở cấp độ phổ thông và biết những bộ phận khác nhau của máy tính

- Hiểu khái niệm phần cứng, nắm được các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu năng của máy tính và các thiết bị ngoại vi.

- Hiểu khái niệm phần mềm, có thể đưa ra các ví dụ về phần mềm ứng dụng và phần mềm hệ điều hành thông dụng.

- Hiểu cách thức sử dụng các mạng thông tin trong công nghệ máy tính và nhận biết những tùy chọn khi kết nối với internet.

- Hiểu khái niệm công nghệ thông tin và truyền thông, có thể đưa ra ví dụ về ứng dụng thực tế của công nghệ thông tin và truyền thông trong cuộc sống hàng ngày.

- Nhận thức các vấn đề bảo mật quan trọng khi sử dụng máy tính.

- Nhận thức các vấn đề pháp lý quan trọng liên quan đến bản quyền và bảo vệ dữ liệu khi sử dụng máy tính.

b) Mô đun kỹ năng 02 (Mã IU02): Sử dụng máy tính cơ bản

- Người học thể hiện được khả năng vận hành và quản lý máy tính cá nhân

- Sử dụng các tính năng chính của hệ điều hành, gồm điều chỉnh thiết lập cho máy chính và sử dụng các tính năng trợ giúp xây dựng sẵn.

- Thao tác hiệu quả trên desktop và làm việc hiệu quả trong môi trường người sử dụng đồ họa.

- Biết các khái niệm chính về quản lý file và có thể tổ chức hiệu quả các file và thư mục để dễ định vịvà tìm kiếm.

- Sử dụng các phần mềm tiện ích để nén và giải nén file;

- Có khả năng sử dụng công cụ in và soạn thảo văn bản có sẵn trong hệ điều hành.

c) Mô đun kỹ năng 03 (Mã IU03): Xử lý văn bản cơ bản

- Tìm hiểu tổng quan về văn bản và soạn thảo văn bản

- Sử dụng cơ bản phần mềm soạn thảo văn bản Microsoft Word

- Hướng dẫn định dạng văn bản cơ bản

- Hướng dẫn chèn một số đối tượng đơn giản trong văn bản

- Style và cách sử dụng Style

- Hướng dẫn sử dụng bảng biểu: chèn, sửa, xóa, định dạng bảng biểu

- Hướng dẫn sử dụng đồ họa: chèn, sửa, xóa, định dạng, thiết kế SmartArt, Chart

- Hướng dẫn chuẩn bị in và in ấn

- Hiểu về một số kiến thức liên quan đến văn bản ứng dụng

- Hoàn thiện các kỹ năng soạn thảo văn bản ứng dụng

d) Mô đun kỹ năng 04 (Mã IU04): Sử dụng bảng tính cơ bản

- Tìm hiểu tổng quan về bảng tính, chức năng của bảng tính

- Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft Excel

- Tìm hiểu tổng quan về bảng tính, chức năng của bảng tính

- Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft Excel

- Tìm hiểu tổng quan về bảng tính, chức năng của bảng tính

- Tìm hiểu và sử dụng phần mềm Microsoft Excel

e) Mô đun kỹ năng 05 (Mã IU05): Sử dụng trình chiếu cơ bản

- Tìm hiểu tổng quan về thuyết trình và trình chiếu

- Tìm hiểu về phần mềm Microsoft PowerPoint

- Tìm hiểu tổng quan về thuyết trình và trình chiếu

- Tìm hiểu về phần mềm Microsoft PowerPoint

f) Mô đun kỹ năng 06 (Mã IU06): Sử dụng Internet cơ bản

- Tìm hiểu tổng quan về mạng máy tính.

- Tìm hiểu tổng quan về mạng Internet, khai thác và sử dụng mạng Internet

- Tìm hiểu về các phần mềm độc hại trong máy tính

- Xây dựng và lắp đặt mạng ngang hàng