Biên tập trang thông tin điện tử

Mô đun kỹ năng 13 (Mã IU13): Biên tập trang thông tin điện tử

- Tìm hiểu tổng quan khái niệm và thuật ngữ liên quan; Các bước xây dựng và xuất bản website

- Giới thiệu về web tĩnh; Tìm hiểu các hiểu biết cơ bản về HTML; Cách sử dụng các thẻ html

- Tìm hiểu tổng quan về Form; Tìm hiểu các thành phần của Form; Nắm được cú pháp và thành thạo trong việc sử dụng các thẻ

- Tìm hiểu tổng quan về css; Cách sử dụng các thẻ css; Thành thạo trong việc sử dụng các thẻ thuộc tính của css

- Tìm hiểu tổng quan về Javascipt; Cách sử dụng các thẻ Javascipt; Biết cách viết các hàm kiểm tra dữ liệu.