Biên tập ảnh

Mô đun kỹ năng 12 (Mã IU12): Biên tập ảnh

- Trình bày chung về Photoshop: khái niệm, ứng dụng của ảnh số. Thuật ngữ điểm ảnh, độ phân giải, lưu trữ định dạng file.

- Trình bày giao diện, các bảng, công cụ, tuỳ chọn cơ bản trong Photoshop

- Phân tích những ứng dụng của Photoshop

- Trình bày nhóm công cụ tạo ra vùng chọn; Trình bày những tuỳ chọn và sự kết hợp giữa các công cụ trên trong việc tạo ra những vùng chọn khác nhau.

- Trình bày layer, những tuỳ chọn trong bảng layer

- Trình bày Tetx, những tuỳ chọn trong bảng Tetx

- Trình bày Màu, và những tuỳ chọn

- Trình bày các công cụ chấm sửa ảnh và những tuỳ chọn

- Biết chỉnh sửa những phần bị hỏng, mờ… của hình ảnh

- Hình thành, hoàn thiện kỹ năng sử dụng linh hoạt các công cụ vào chấm sửa ảnh

- Chỉnh sửa được những phần bị hỏng, mờ… của hình ảnh

- Hình thành kỹ năng biên tập, ghép ảnh cơ bản

- Trình bày mặt nạ, hoà trộn và một số ứng dụng.

- Hình thành kỹ năng sử dụng mặt nạ, hoà trộn vào bài tập

- Trình bày một số hiệu ứng thường dùng và một số ứng dụng.

- Hình thành kỹ năng sử dụng hiệu ứng vào bài tập