Nghiên cứu khoa học

Cán bộ giáo viên Trung tâm đã tham gia nghiên cứu nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường và Trung tâm. Các kết quả nghiên cứu này đã được ứng dụng rộng rãi, nâng cao năng suất - chất lượng công việc trong nhà trường.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ đã tham gia:

1. Nghiên cứu và ứng dụng mạng Internet trong quản lý đào tạo các trường thuộc Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công thương), nghiệm thu 2005.

2. “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý công tác nhập học”, mã số 27.06RD.BS, Nghiệm thu năm 2006.

3. “Xây dựng hệ thống thông tin quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý trong các trường dạy nghề thuộc Bộ Công nghiệp”, mã số 148.07.RD, nghiệm thu năm 2007.

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường:

1. Xây dựng quy trình và phần mềm quản lý công tác nhập học tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

2. Nâng cấp mở rộng phạm vi ứng dụng phần mềm quản lý đào tạo EMIS năm 2007.

3. Xây dựng phần mềm quản lý công tác đào tạo tín chỉ UMaS, nghiệm thu năm 2009.

4. Xây dựng hệ thống quản lý đào tạo ngắn hạn, nghiệm thu năm 2010

5. Mở rộng và tích hợp quản lý đào tạo niên chế vào phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ UMaS, nghiệm thu năm 2011

6. Tham gia xây dựng cổng thông tin điện tử www.haui.edu.vn

7. Xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến e-Learning, nghiệm thu năm 2017

8. Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến, nghiệm thu năm 2017

Ngoài ra, hàng năm các cán bộ giáo viên trong Trung tâm còn tham gia nhiều sáng cải tiến đã được ứng dụng và công nhận trong nhà trường, tham gia xây dựng nhiều website phục vụ các đơn vị và hoạt động của Nhà trường.